Menu
:ul. Krakowska 70, 43-340 Kozy
:+48 515-153-273
:biuro(at)ogrodidom.com

Polityka prywatności

Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) KRISBET Krzysztof Płonka informuje, iż:
1) Administrator.
KRISBET Brukarstwo – Wynajem Maszyn Krzysztof Płonka
– jest administratorem Państwa danych osobowych.
2) Kategorie danych.
Przetwarzamy następujące dane osobowe:
– dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, firma, NIP), adresowe i
kontaktowe naszych Klientów będących osobami fizycznymi;
– dane kontaktowe osób będących przedstawicielami Klientów (imię i
nazwisko, adres e-mail, telefon służbowy);
– dane potencjalnych Klientów i ich przedstawicieli.
3) Cele przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Odbiorcy.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,
– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże
się konieczność przetwarzania danych, świadczące usługi na rzecz
administratora z zakresu obsługi: Systemów IT, dochodzenia roszczeń,
transportowe.
5) Czas przechowywania danych.
– w przypadku danych związanych z zawarciem i wykonaniem umów –
okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany
przepisami prawa, jednak nie krócej niż przez czas trwania postępowań w
celu realizacji lub obrony roszczeń;
– w przypadku danych kontaktowych przedstawicieli Klientów – do
czasu powzięcia wiedzy o zaprzestaniu działalności/ pracy w tym charakterze;
– w przypadku potencjalnych Klientów lub ich przedstawicieli – do
czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie jest oparte
na naszym uzasadnionym interesie albo cofnięcia zgody, jeżeli
przetwarzanie jest na niej oparte.
6) Uprawnienia.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) Źródła danych.
Nie kupujemy danych osobowych. Dane osobowe uzyskujemy z
następujących źródeł:
– dane Klientów lub ich przedstawicieli – od tych osób; przy czym w
celu weryfikacji danych możemy też uzyskiwać dane z CEDIG lub KRS;
– dane potencjalnych Klientów lub ich przedstawicieli – od tych
osób, przy realizacji wcześniejszych umów, albo ze stron internetowych
potencjalnych Klientów.

8) Dobrowolność podania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
może skutkować odmową zawarcia umowy;
9) Brak automatycznego podejmowania decyzji.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób
zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;
10) Brak zamiaru przekazywania danych poza EOG.
Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

KRISBET Brukarstwo – Wynajem Maszyn
Krzysztof Płonka
Ul. Krakowska 70
34-430 Kozy
tel. 503-410-310, 600-097-366
NIP: 551-211-93-62
EMAIL: biuro@ogrodidom.com